Lên kết Website GD TPYB

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Cô giáo MNGP múa

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bàn tay tặng đóa hồng bao giờ cũng để lại mùi thơm....

  Gốc > HÔI THI CỦA CÔ VÀ BÉ >

  Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng hè 2012 và Bồi dưỡng CM nămhọc2012-2013

  hoa_ca_t_500

   

  PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ YÊN BÁI 

  Trường mầm non Giới Phiên

               Số ..../KH-MNGP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                    Giới  phiên  ngày 18 tháng  7 năm 2012

   

  KẾ HOẠCH

   

  Tổ chức bồi  dưỡng hè 2012 và năm học2012-2013 cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên trường mầm non Giới Phiên

  thành phố Yên Bái

   

  Thực hiện  Kế hoạch Số: 15/ KH-PGDĐT  ngày 12/7/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên, nhân viên hè 2012;

  Thực hiện Kế hoạch số 65 KH/TU ngày 12/7/2012 của Thành uỷ Yên Bái về Kế hoạch tổ chức bồi d­ưỡng chính trị hè năm 2012 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái;

  Căn cứ vào tình hình thực tế trường mâm non Giới Phiên xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng  năm học 2012 -2013 cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên của nhà trường  như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:

  1. Mục đích bồi dưỡng:

  - Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của CBQL, giáo viên trong giai đoạn mới;

  - Thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục theo qui định;

  - Nâng cao nhận thức và kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2012-2013 cho CBQL, giáo viên và nhân viên  thuộc nhà trường;

  2. Nội dung bồi dưỡng:

  - Bồi dưỡng chính trị: Học tập về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và địa phương; Cập nhật các văn bản qui phạm pháp luật về GD&ĐT; Nội dung về phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ và Sở GD&ĐT;

  - Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ;

  - Bồi dưỡng nghiệp vụ Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; các nội dung về thực hiện chương trình GDMN mới;

  - Bồi dưỡng CBQL, giáo viên về giáo dục hòa nhập;

  - Tiếp tục bồi dưỡng các nội dung thuộc Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), Dự án phát triển GDTHCSII;

  - Nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông;

  - Nội dung và cách đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên  theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên do Bộ GD&ĐT ban hành thuộc các cấp học, ngành học;

  - Dạy học phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh;

  - Bồi dưỡng cho CBQL, GV việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học và quản lý;

  - Bồi dưỡng CBQL về đầu tư xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học; bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học;  

  - Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, văn thư lưu trữ các đơn vị trường học;

  - Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác thanh tra cho cộng tác viên thanh Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  -Bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng các chuyên đề đã triển khai.

  3. Đối tượng bồi dưỡng

   CBQL, Giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Giới Phiên,

  4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng

  1. Bồi dưỡng tập trung thông qua các lớp tập huấn do các cấp tổ chức.

  2. Bồi dưỡng tại đơn vị trường học (bồi dưỡng trong hè, BD thường xuyên theo chuyên đề, bồi dưỡng theo chủ điểm)

  5. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên:

  Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên tại nhà trường  là cán bộ chuyên viên, hiệu trưởng phó hiệu trưởng, giáo viên mầm non,  đã tham gia lớp tập huấn cốt cán cấp tỉnh.

  II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO NGÀNH HỌC, CẤP HỌC:

  1. Bồi dưỡng chính trị hè 2012:

     Thực hiện Kế hoạch số 65 KH/TU ngày 12/7/2012 của Thành uỷ Yên Bái và hướng dẫn của Đảng ủy xã Giới Phiên

  2. Bồi dưỡng chuyên môn mầm non:

  - Tạo đều kiện cho CBQL giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn  do Sở GD&ĐT và phòng giáo dục đào tạo tổ chức

  + Bồi dưỡng tại các nhà trường: Theo kế hoạch của nhà trường theo các chuyên đề tổ chức nhiều đợt trong năm học, đảm bảo 100% cán bộ gió viên tham gia

  III. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG:

  Tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng được sử dụng từ nguồn tài liệu các lớp tập huấn giáo viên cốt cán cấp tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong năm học 2012- 2013, các tài liệu phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về triển khai nhiệm vụ năm học.

  Nhà trường chủ động sử dụng  khai thác các nguồn tư liệu tự biên soạn, hoặc trên mạng internet để bổ sung trong quá trình bồi dưỡng

  Bồi dưỡng trên cơ sở giải quyết những chuyên đề còn hạn chế và những điểm mạnh để nhân rộng

              IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            - Thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng của đơn vị để tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng đảm bảo hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng do Phòng GD&ĐT và nhà trường xây dựng;

        - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV, NV  trong hè 2012 và năm học 2012-2013 của đơn vị   Tổ chức triển khai bồi dưỡng tại nhà trường  theo kế hoạch,

    - Trên cơ sở kế hooach chung của nhà trường để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè và  kế hoạch BDTX,KH BD các chuyên đề trong năm học đảm bảo  phù hợp với yêu cầu của từng tổ chuyên môn 

        - Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng hè 2012, gửi về Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT (trước ngày 30/8/2012).

  V. KINH PHÍ: 

  Kinh phí cho công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề thực hiện theo các văn bản hướng dẫn, được trích từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của nhà trường.

            Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn trong hè và bồiên trong năm học của trường mầm non Giới Phiên thành phố Yên Bái, Yêu cầu các ccác tổ chuyên môn, cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường triển khai thực hiện kịp thời./.

  Nơi nhận:

  -Phòng GD&ĐT(B/c)  

          - Lưu VP,CM.

                                               

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

  Lê Thị Quang

   

     

                                                                        


  Nhắn tin cho tác giả
  Giới Phiên @ 08:07 16/11/2012
  Số lượt xem: 2377
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Chào mùng đại hội công đoàn trường MN Giới phiên