Lên kết Website GD TPYB

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Cô giáo MNGP múa

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bàn tay tặng đóa hồng bao giờ cũng để lại mùi thơm....

  Gốc > HÔI THI CỦA CÔ VÀ BÉ >

  Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT-Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   
     

   


  Số: 02/2008/QĐ-BGDĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

             Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

                                                                  Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm  2008

   

                                                 QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp

   giáo viên mầm non

   
     

   

   

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

  Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chøc trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

  Căn cứ nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

            Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:                                                                    BỘ TRƯỞNG

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Hội đồng Quốc gia giáo dục;

  - Ban Khoa giáo TƯ;

  - Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL)

  - Công báo;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Website Chính phủ;                                                                                     Nguyễn Thiện Nhân

  - Website Bộ;

  - Như Điều 3 (để thực hiện);
  -LưuVT, Vụ GDMN, Vụ PC.                                                                                                          


  Nhắn tin cho tác giả
  Giới Phiên @ 15:28 23/10/2012
  Số lượt xem: 768
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Chào mùng đại hội công đoàn trường MN Giới phiên